Disclaimer


Artikel 1 Algemeen
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
Hanze ICT: de eigenaar van deze website
Content: alle aanwezige inhoud op deze website
Gebruik(en): alle denkbare handelingen
U: de bezoeker van deze website
Door deze pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Artikel 2 Gebruik
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan kan een inbreuk maken op de intellectuele rechten van Hanze ICT
U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit deze website verzendt.
Deze website dient slechts voor (algemene) informatieve doeleinden.
Hanze ICT heeft het recht, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van deze website en/of van bepaalde diensten die op deze website worden aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.
De content van deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het openbaar maken van de inhoud of delen daarvan voor niet persoonlijk gebruik, op welke wijze dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hanze ICT niet toegestaan. U dient het gebruik van het getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dan ook bij voorbaat bij Hanze ICT in te dienen.
Het is ten strengste verboden om de normale werking van deze website te verstoren of de integriteit daarvan te schenden.
Hanze ICT doet redelijkerwijs al het mogelijke om deze website virusvrij te houden, doch Hanze ICT kan hiervoor geen garantie geven.

Artikel 3 Aansprakelijkheid
Hanze ICT is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, gevolgschade etc.
De content wordt met voortdurende zorg en aandacht door Hanze ICT samengesteld en onderhouden. Doch Hanze ICT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden. Hanze ICT is daarom te nimmer aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheden van de content en/of de schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze website.
Hanze ICT is te nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in de content of het beëindigen van deze website.

Artikel 4 Wijziging disclaimer
Deze disclaimer geldt vanaf het moment dat deze gepubliceerd wordt op deze website.
Hanze ICT heeft te allen tijde het recht de disclaimer te wijzigen.